ఆమె మారింది-16

– గంటి భానుమతి జాగృతి – ఎండివై రామమూర్తి స్మారక నవలల పోటీలో మొదటి బహుమతి పొందిన రచన సుధీర కూడా భయంగానే చూసింది. ఎలాంటి వార్త

Read more

ఆమె మారింది -15

జాగృతి – ఎండివై రామమూర్తి స్మారక నవలల పోటీలో మొదటి బహుమతి పొందిన రచన – గంటి భానుమతి ‘‘ఏమో చూద్దాం. మా దగ్గర వెయింగ్‌ ‌మిషన్‌

Read more

పూలగండువనం-1

– డా।। చింతకింది శ్రీనివాసరావు ‘‘ఏం నాయనా! ఇంకా పొర్లాడుతున్నావు. భూమికరిచే ఉన్నావే. ఎంత నిద్దరతీస్తావట. లేవయ్యా. పొద్దుపారిపోతోంది.’’ ఇంటి పనులతో అలసిపోతున్న రేక గలగలలాడింది. పట్టించుకోలేదు

Read more

ఆమె మారింది – 14

– గంటి భానుమతి జాగృతి – ఎండివై రామమూర్తి స్మారక నవలల పోటీలో మొదటి బహుమతి పొందిన రచన ఓ భర్తగా ఆమె దృష్టిలో బాధ్యతని నిర్వర్తించ

Read more

ఆమె మారింది-13

– గంటి భానుమతి జాగృతి – ఎండివై రామమూర్తి స్మారక నవలల పోటీలో మొదటి బహుమతి పొందిన రచన ఓ గంట తరవాత సిస్టర్‌ ‌బయటికి వచ్చింది.

Read more

ఆమె మారింది-12

– గంటి భానుమతి జాగృతి – ఎండివై రామమూర్తి స్మారక నవలల పోటీలో మొదటి బహుమతి పొందిన రచన ఎవరో గట్టిగా మాట్లాడుతూంటే ఈ లోకంలోకి వచ్చింది.

Read more

ఆమె మారింది-11

– గంటి భానుమతి జాగృతి – ఎండివై రామమూర్తి స్మారక నవలల పోటీలో మొదటి బహుమతి పొందిన రచన మామ్మగారు అన్నది గుర్తొచ్చింది. కుటుంబం అంటే తల్లి,

Read more

ఆమె మారింది-10

– గంటి భానుమతి సుధీరకి ఆశ్చర్యంగా ఉంది. తను చాలా మారిపోయింది. ఎప్పుడైనా అమ్మ పండగల గురించి; వ్రతాలు, నోములు గురించి చెప్తూంటే, చీర కట్టుకోమంటే నేను

Read more
Twitter
Instagram