పూలగండువనం – 7

– డా॥ చింతకింది శ్రీనివాసరావు జాగృతి – ఎండివై రామమూర్తి స్మారక నవలల పోటీలో ద్వితీయ బహుమతి పొందిన రచన వెంకటేశుడు హర్షధ్వానాలు చేస్తూ తల్లి మాటను

Read more

ఆమె మారింది-20

– గంటి భానుమతి జాగృతి – ఎండివై రామమూర్తి స్మారక నవలల పోటీలో మొదటి బహుమతి పొందిన రచన ‘‘అపరాజిత చూస్తోంది కానీ నన్ను గుర్తించడం లేదు.

Read more

పూలగండువనం-7

– డా॥ చింతకింది శ్రీనివాసరావు జాగృతి ` ఎండివై రామమూర్తి స్మారక నవలల పోటీలో ద్వితీయ బహుమతి పొందిన రచన  ఆ అలికిడిని అర్థం చేసుకున్న మాకలి,

Read more

పూలగండువనం – 5

జాగృతి – ఎండివై రామమూర్తి స్మారక నవలల పోటీలో ద్వితీయ బహుమతి పొందిన రచన – డా।। చింతకింది శ్రీనివాసరావు కన్నతల్లి స్వరం గాఢత చెందడం, ఎన్నడూ

Read more

ఆమె మారింది-19

జాగృతి – ఎండివై రామమూర్తి స్మారక నవలల పోటీలో మొదటి బహుమతి పొందిన రచన – గంటి భానుమతి లోపలికి వెళ్లేముందు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు తీసుకుంది. ఎప్పటి

Read more

పూలగండువనం-4

జాగృతి – ఎండివై రామమూర్తి స్మారక నవలల పోటీలో ద్వితీయ బహుమతి పొందిన రచన నందనాథుల అభిమానం విశేషంగా వడ్డాది మీద ప్రవహిస్తోందన్న భోగట్టా తెలుసుకున్న దరిమిలా

Read more

ఆమె మారింది-18

జాగృతి – ఎండివై రామమూర్తి స్మారక నవలల పోటీలో మొదటి బహుమతి పొందిన రచన ‘‘నేను స్నానం చేస్తాను. బట్టలు పెద్దగా ఏం తెచ్చుకోలేదు. తెచ్చుకున్నవి వాడేసాను.

Read more

ఆమె మారింది – 17

– గంటి భానుమతి వినీల, వినోద కన్నా విక్రాంత్‌ దగ్గరివాడు అన్న భావం ఆమెలో ఇప్పుడే కలుగుతోంది. పైగా స్కూళ్ళల్లో పిల్లల కోసం డాలర్లు పంపిస్తూంటాడు. ఈ

Read more

పూలగండువనం – 3

– డా॥ చింతకింది శ్రీనివాసరావు జాగృతి – ఎండివై రామమూర్తి స్మారక నవలల పోటీలో ద్వితీయ బహుమతి పొందిన రచన ‘‘మహాజనులారా! నందరాజ్యవాసులారా! మీ అందరికీ రాజమాత

Read more

పూలగండువనం-2

– డా।। చింతకింది శ్రీనివాసరావు జాగృతి – ఎండివై రామమూర్తి స్మారక నవలల పోటీలో ద్వితీయ బహుమతి పొందిన రచన ‘‘ఏం. నా పాప మహాదేవి కాకూడదా!

Read more
Twitter
Instagram