ఆమె మారింది-5

– ‌గంటి భానుమతి జాగృతి – ఎండివై రామమూర్తి స్మారక నవలల పోటీలో మొదటి బహుమతి పొందిన రచన ఒకళ్లా, ఇద్దరా ఎందరో రావడం ఆక్రమించు కోవడం

Read more

ఆమె మారింది-4

– గంటి భానుమతి జాగృతి – ఎండివై రామమూర్తి స్మారక నవలల పోటీలో మొదటి బహుమతి పొందిన రచన ‘‘అయితే రేపు మార్నింగ్‌ ఎన్ని గంటలకు వెళ్తే

Read more

ఆమె మారింది – 3

– గంటి భానుమతి జాగృతి – ఎండివై రామమూర్తి స్మారక నవలల పోటీ(2021)లో మొదటి బహుమతి పొందిన రచన   ‘‘అంటే రానంటావా?’’ అక్కడే నుంచుని బయటినుంచి

Read more

ఆమె మారింది-2

– గంటి భానుమతి ‘నీ దృష్టిలో స్వేచ్ఛకి నువ్విచ్చుకుంటున్న అర్థం నాకు తెలీదు. కానీ, నీ మాటకి నేనేనాడు అడ్డు చెప్పలేదు. నేనే కాదు అమ్మ, ఇంట్లో

Read more
Twitter
Instagram