కొత్తచూపు

– కొండపల్లి నీహారిణి శ్రీగిరిరాజు ధర్మసంరక్షణ పరిషత్తు కథల పోటీలోతృతీయ బహుమతి పొందిన కథ ‘‘హల్లో నీరజా! ఏం చేస్తున్నావే!’’ గట్టిగా ఒక్క దెబ్బ వీపు మీద

Read more

అక్షరాలు కూలుతున్న దృశ్యం

– ‌దాట్ల దేవదానం రాజు వాకాటి పాండు  రంగరావు స్మారక దీపావళి కథల పోటీలో విశిష్ట బహుమతి పొందిన కథ ‘కొంతమంది అంతే. వాళ్లకు తోచింది చేస్తారు.

Read more