సంప్రదాయంలో మానవతను గుర్తించినవాడు

‘నన్ను నెఱఁగరో! యీ తెల్గునాట మీరు విశ్వనాథ కులాంబోధి విధుని బహు వి చిత్ర చిత్ర ధ్వని బహు విచ్ఛిత్తి మన్మ హాకృతి ప్రణీత సత్యనారాయణ కవి’

Read more

కాందిశీకుల కోసం ఓ కలం

‘నేను ఇంగ్లండ్‌ ‌వచ్చేనాటికి కొన్ని పదాలు వినిపిస్తూ ఉండేవి- రాజకీయ ఆశ్రయం కోసం వచ్చిన వాడు వంటివి. ఉగ్రవాద పీడిత దేశాల నుంచి పారిపోతున్న, పీడనకు గురవుతున్న

Read more

పూలగండువనం-2

– డా।। చింతకింది శ్రీనివాసరావు జాగృతి – ఎండివై రామమూర్తి స్మారక నవలల పోటీలో ద్వితీయ బహుమతి పొందిన రచన ‘‘ఏం. నా పాప మహాదేవి కాకూడదా!

Read more

ఆమె మారింది-16

– గంటి భానుమతి జాగృతి – ఎండివై రామమూర్తి స్మారక నవలల పోటీలో మొదటి బహుమతి పొందిన రచన సుధీర కూడా భయంగానే చూసింది. ఎలాంటి వార్త

Read more

ఆమె మారింది -15

జాగృతి – ఎండివై రామమూర్తి స్మారక నవలల పోటీలో మొదటి బహుమతి పొందిన రచన – గంటి భానుమతి ‘‘ఏమో చూద్దాం. మా దగ్గర వెయింగ్‌ ‌మిషన్‌

Read more

పూలగండువనం-1

– డా।। చింతకింది శ్రీనివాసరావు ‘‘ఏం నాయనా! ఇంకా పొర్లాడుతున్నావు. భూమికరిచే ఉన్నావే. ఎంత నిద్దరతీస్తావట. లేవయ్యా. పొద్దుపారిపోతోంది.’’ ఇంటి పనులతో అలసిపోతున్న రేక గలగలలాడింది. పట్టించుకోలేదు

Read more

‌త్రిశంకులు

– డా।। దుగ్గరాజు శ్రీనివాసరావు మహా అయితే మరో రెండు రోజులు అని డాక్టర్‌ ‌చెప్పటం; భార్య, పిల్లలు ఏడవటం కోమాలో ఉన్న అతనికి వినిపిస్తున్నది. చావు

Read more

చిత్రమైన స్వామి

– వి. రాజారామ మోహనరావు స్వామి, నేను కలిసి చదువుకున్నాం. నాకు గవర్నమెంట్‌ ఉద్యోగం వచ్చి హైదరాబాద్‌ ‌వచ్చేశాను. కొన్నాళ్లకు ఉద్యోగం వెతుకులాట మీద స్వామి నా

Read more

ఆమె మారింది – 14

– గంటి భానుమతి జాగృతి – ఎండివై రామమూర్తి స్మారక నవలల పోటీలో మొదటి బహుమతి పొందిన రచన ఓ భర్తగా ఆమె దృష్టిలో బాధ్యతని నిర్వర్తించ

Read more

ఆమె మారింది-13

– గంటి భానుమతి జాగృతి – ఎండివై రామమూర్తి స్మారక నవలల పోటీలో మొదటి బహుమతి పొందిన రచన ఓ గంట తరవాత సిస్టర్‌ ‌బయటికి వచ్చింది.

Read more
Twitter
Instagram