ప్రజా సమస్యల మీద చర్చలా ? ప్రజాస్వామ్యానికి మచ్చలా ?