స్వయంసేవకులే సేవాకార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తారు సంఘం ప్రేరణ మాత్రమే ఇస్తుంది