పాకిస్తాన్‌ హిందూ శరణార్థుల కోసం పోరాటమే ఏకైక లక్ష్యం