ఈశాన్యంలో చీకటి తొలగింది.. సూర్యుడు వెలిగాడు.. కమలం వికసించింది..